Podmienky používania

Posledná aktualizácia: 31.07.2018

Tieto Podmienky používania sa vzťahujú na webovú stránku https://peopleport.deloitte.sk, umiestnenú na doméne https://peopleport.sk, vrátane aplikácie „People Port“ (ďalej len „Aplikácia“), ktorá je na nej tiež umiestnená a ktorá je ďalej súhrnne označovaná ako “táto Webová stránka”.

Používaním tejto Webovej stránky súhlasíte s týmito Podmienkami používania. Ak nesúhlasíte s týmito Podmienkami používania, nesmiete používať túto Webovú stránku a mali by ste okamžite ukončiť jej používanie.

Deloitte v strednej Európe (“DCE”) je regionálne združenie subjektov zastrešených spoločnosťou Deloitte Central Europe Holdings Limited (“DCEHL”), členskou spoločnosťou združenia Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”) v strednej Európe. Odborné služby poskytujú dcérske a pridružené spoločnosti DCEHL, ktoré sú samostatnými a nezávislými právnymi subjektami. V Slovenskej republike pôsobia nasledujúce dcérske alebo pridružené spoločnosti DCEHL: Deloitte Advisory s.r.o., Deloitte Audit s.r.o., Deloitte Slovakia s.r.o., Deloitte Security s.r.o., Deloitte Tax s.r.o. a advokátska kancelária Deloitte Legal s.r.o. (spoločne nazývané ako “ Deloitte v Slovenskej Republike ”).

Sieť Deloitte“ označuje združenie Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), členské firmy DTTL a ich spriaznené subjekty.

Administrátorom tejto Webovej stránky je Deloitte CZ Services s.r.o., so sídlom Italská 2581/67, 120 00 Prague 2, Česká republika, IČO: 05660904, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 268054.

Poskytovateľom obsahu tejto Webovej stránky je Deloitte Tax s. r. o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava 851 01, Slovenská republika, IČO: 31 407 986, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro vložka č: 101710/B, („Poskytovateľ stránky“), ktorá je nižšie označovaná tiež ako „my“, „nás“ alebo „naše“. Napriek tomu, že niektoré časti týchto Podmienok používania odkazujú na iné subjekty Siete Deloitte, tieto Podmienky používania sa uplatnia len vo vzťahu medzi Vami a nami a nikdy nie vo vzťahu k týmto iným subjektom.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s naším Vyhlásením o ochrane osobných údajov a Oznámením o používaní súborov cookies, ktoré tvoria súčasť týchto Podmienok používania. Týmto beriete na vedomie používanie vašich Osobných údajov v súlade s vyššie uvedeným prehlásením o ochrane osobných údajov a s Vyhlásením o ochrane osobných údajov a Oznámením o používaní súborov cookies, ktoré tvoria súčasť týchto Podmienok použitia.

Práva duševného vlastníctva, zákaz používania názvov alebo loga Deloitte

Webová stránka a jej obsah sú chránené autorským právom, ochrannou známkou a inými právnymi predpismi USA a/alebo iných štátov. My a naši poskytovatelia licencií si vyhradzujeme všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené v týchto Podmienkach používania.

„Deloitte“, „Touche“, „Tohmatsu“, „Deloitte Touche Tohmatsu“, „Deloitte & Touche“, logo Deloitte a lokálne jazykové varianty uvedených ochranných známok, ako aj určité názvy produktov, ktoré sa na tejto Webovej stránke objavujú (ďalej ako “Symboly Deloitte”) sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky subjektov v sieti Deloitte. Pokiaľ nie je v týchto Podmienkach používania výslovne ustanovené inak alebo pokiaľ s tým príslušný vlastník ochrannej známky písomne nevyjadril svoj súhlas, nesmiete používať žiaden zo Symbolov Deloitte samostatne ani v kombinácii s inými slovami alebo dizajnovými prvkami vrátane ich použitia v tlačových správach, reklame, alebo iných propagačných či marketingových materiáloch alebo médiách, nech už v písomnej, ústnej, elektronickej vizuálnej alebo akejkoľvek inej forme.

Odkazy na ochranné známky tretích strán na tejto Webovej stránke slúžia len na identifikačné účely a nevyjadrujú súhlas týchto strán s touto Webovou stránkou ani jej obsahom. Tieto Podmienky používania vám v žiadnom prípade neudeľujú právo používať ochranné známky tretích strán.

Vylúčenie a obmedzenie zodpovednosti

VZHĽADOM K TOMU, ŽE PROSTREDNÍCTVOM TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY POSKYTUJEME URČITÉ SLUŽBY, PRÍPADNE TÁTO WEBOVÁ STRÁNKA POSKYTOVANIE NAŠICH SLUŽIEB UMOŽŇUJE, VEZMITE PROSÍM NA VEDOMIE, ŽE TIETO SLUŽBY SÚ POSKYTOVANÉ ZA PODMIENOK UVEDENÝCH V ZMLUVE, KTORÚ SME UZATVORILI SO SUBJEKTOM, KTORÉMU DANÉ SLUŽBY POSKYTUJEME (ĎALEJ TIEŽ „KLIENT“). V SÚVISLOSTI S POSKYTOVANÍM SLUŽIEB NESIEME ZODPOVEDNOSŤ LEN VOČI KLIENTOVI A NIKDY NIE VOČI AKÝMKOĽVEK INÝM OSOBÁM, NAPRIEK TOMU, ŽE TUTO STRÁNKU POUŽÍVAJÚ.

TÁTO WEBOVÁ STRÁNKA SA POSKYTUJE „TAK AKO JE“ A V SÚVISLOSTI S ŇOU NEPOSKYTUJEME ŽIADNE VÝSLOVNÉ ANI IMPLICITNÉ VYHLÁSENIA ALEBO ZÁRUKY. BEZ OBMEDZENIA PREDCHÁDZAJÚCICH USTANOVENÍ, NEZARUČUJEME, ŽE TÁTO WEBOVÁ STRÁNKA BUDE BEZPEČNÁ, BEZCHYBNÁ, BEZ VÍRUSOV ALEBO ŠKODLIVÉHO KÓDU, ANI ŽE BUDE SPĹŇAŤ AKÉKOĽVEK KONKRÉTNE KRITÉRIA VÝKONNOSTI ALEBO KVALITY. VÝSLOVNE ODMIETAME VŠETKY IMPLICITNÉ ZÁRUKY, OKREM INÉHO VRÁTANE ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, OPRÁVNENOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, NEPORUŠOVANIA PRÁV, KOMPATIBILITY, BEZPEČNOSTI A PRESNOSTI.

TÚTO WEBOVÚ STRÁNKU POUŽÍVATE NA VLASTNÉ RIZIKO, PRIČOM PRIJÍMATE PLNÚ ZODPOVEDNOSŤ A RIZIKO STRATY, KTORÉ PRE VÁS VYPLÝVAJÚ Z JEJ POUŽITIA, OKREM INÉHO VRÁTANE STRATY SLUŽBY ALEBO ÚDAJOV. NEBUDEME ZODPOVEDNÍ ZA ŽIADNU PRIAMU, NEPRIAMU, OSOBITNÚ, VEDĽAJŠIU, NÁSLEDNÚ ANI REPRESÍVNU ŠKODU ANI ZA ŽIADNU INÚ ŠKODU

SÚVISIACU S ALEBO VYPLÝVAJÚCU Z POUŽITIA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY, ČI UŽ K NEJ DOŠLO V RÁMCI ZMLUVNÉHO VZŤAHU, ZO ZÁKONA ALEBO OBČIANSKOPRÁVNEHO DELIKTU (OKREM INÉHO VRÁTANE ŠKODY VYPLÝVAJÚCEJ Z NEDBANLIVOSTI) ALEBO VZNIKLA INÝM SPÔSOBOM, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SME SI BOLI ALEBO MALI BYŤ VEDOMÍ MOŽNOSTI TAKEJTO ŠKODY.

NIEKTORÉ ODKAZY NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE ODKAZUJÚ NA WEBOVÉ STRÁNKY, ZDROJE ALEBO NÁSTROJE PREVÁDZKOVANÉ TRETÍMI STRANAMI, NAD KTORÝMI NEMÁME ŽIADNU KONTROLU, OKREM INÉHO VRÁTANE TÝCH, KTORÉ ZABEZPEČUJÚ INÉ SUBJEKTY V SIETI DELOITTE ALEBO JEDNOTLIVÍ PRACOVNÍCI TÝCHTO SUBJEKTOV. BEZ OBMEDZENIA PREDCHÁDZJÚCICH USTANOVENÍ, NEPOSKUTUJEME ŽIADNE VÝSLOVNÉ ANI IMPLICITNÉ ZÁRUKY V SÚVISLOSTI S TÝMITO WEBOVÝMI STRÁNKAMI, ZDROJMI A NÁSTROJMI. ODKAZY NA AKÉKOĽVEK TAKÉTO WEBOVÉ STRÁNKY, ZDROJE A NÁSTROJE NIE SÚ VYJADRENÍM NÁŠHO SÚHLASU S NIMI ALEBO S ICH OBSAHOM.

VYŠŠIE UVEDENÉ VYLÚČENIA A OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI SA VZŤAHUJÚ NIELEN NA NÁS, ALE TAKTIEŽ NA VŠETKY OSTATNÉ ČLENSKÉ SUBJEKTY SIETE DELOITTE A NÁŠ I ICH PERSONÁL.

VYŠŠIE UVEDENÉ VYLÚČENIA A OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI SA UPLATNIA V NAJŠIRŠOM ROZSAHU POVOLENOM PRÁVNYMI PREDPISMI, ČI UŽ IDE O ZODPOVEDNOSŤ VZNIKNUTÚ ZO ZMLUVNÉHO VZŤAHU, ZO ZAKONA ALEBO OBČIANSKOPRÁVNEHO DELIKTU (OKREM INÉHO VRÁTANE ZODPOVEDNOSTI VYPLÝVAJÚCEJ Z NEDBANLIVOSTI) ALEBO INÝM SPÔSOBOM.

Využívanie obsahu; Obmedzenia

Obsah tejto Webovej stránky môžete používať len spôsobom, ktorý je v súlade so zmluvou uzatvorenou medzi nami a naším klientom. Predovšetkým nie ste oprávnení zdieľať obsah tejto Webovej stránky s tretími osobami bez nášho súhlasu.

S výnimkou používania Aplikácie, nie ste oprávnení kopírovať či používať akýkoľvek software, proprietárne procesy či technológie použité či popísané na tejto Webovej stránke.

Pri prístupe na tieto Webové stránky a pri ich používaní je nutné, aby ste sa riadili platnými právnymi predpismi.

Ďalšie podmienky

Ak je akákoľvek časť týchto Podmienok používania neplatná alebo nevymožiteľná v akejkoľvek jurisdikcii, tak (i) by v danej jurisdikcii mala byť vykladaná tak, aby v maximálnej možnej miere dovolenej právnymi predpismi spĺňala svoj účel, pričom zvyšná časť týchto Podmienok používania ostane platná a účinná v plnom rozsahu, a (ii) vo všetkých ostatných jurisdikciách ostanú právoplatné a účinné všetky tieto Podmienky používania.

Tieto Podmienky používania môžeme kedykoľvek zmeniť výlučne podľa nášho rozhodnutia zverejnením zmenených Podmienok používania na odkaze “Podmienky používania” (t. j. na webovej stránke, ktorú si práve prezeráte) alebo inde na tejto Webovej stránke. Tieto zmeny nadobúdajú účinnosť po zverejnení, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Ste zodpovední za oboznámenie sa s akýmikoľvek zmenenými Podmienkami používania kontrolou tejto stránky. Pokračovanie v používaní tejto Webovej stránky po zmenách týchto Podmienok používania predstavuje Váš súhlas so zmenenými Podmienkami používania.