Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Posledná aktualizácia: 31.07.2018

Úvod

Deloitte v strednej Európe (“DCE”) je regionálne združenie subjektov zastrešených spoločnosťou Deloitte Central Europe Holdings Limited (“DCEHL”), členskou spoločnosťou združenia Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”) v strednej Európe. Odborné služby poskytujú dcérske a pridružené spoločnosti DCEHL, ktoré sú samostatnými a nezávislými právnymi subjektami. V Slovenskej republike pôsobia nasledujúce dcérske alebo pridružené spoločnosti DCEHL: Deloitte Advisory s.r.o., Deloitte Audit s.r.o., Deloitte Slovakia s.r.o., Deloitte Security s.r.o., Deloitte Tax s.r.o. a advokátska kancelária Deloitte Legal s.r.o. (spoločne nazývané ako “ Deloitte v Slovenskej republike ”).

Sieť Deloitte“ označuje združenie Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), členské firmy DTTL a ich spriaznené subjekty.

Táto informácia o zhromažďovaní a spracovaní osobných údajov (“Vyhlásenie o ochrane osobných údajov”) vysvetľuje akým spôsobom chránime dáta návštevníkov získané prostredníctvom tejto Webovej stránky (tak ako je definovaná nižšie). Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje výlučne na konkrétnu webovú stránku označenú https://peopleport.deloitte.sk, umiestnenú na doméne https://peopleport.sk, vrátane aplikácie „People Port“ (ďalej len „Aplikácia“), ktorá je na nej tiež umiestnená a ktorá je ďalej súhrnne označovaná ako “ táto Webová stránka ”.

Administrátorom tejto Webovej stránky je Deloitte CZ Services s.r.o., so sídlom Italská 2581/67, 120 00 Prague 2, Česká republika, IČO: 05660904, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 268054.

Poskytovateľom obsahu tejto Webovej stránky je Deloitte Tax s. r. o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava 851 01, Slovenská republika, IČO: 31 407 986, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro vložka č: 101710/B („Poskytovateľ stránky“), ktorá je nižšie označovaná tiež ako „my“, „nás“ alebo „naše“.

Kontakt

Pokiaľ máte akákoľvek otázky týkajúce sa tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo zhromažďovaní a spracovaní Vašich osobných údajov pri používaní tejto Webovej stránky, prosím obráťte sa na svojho zamestnávateľa ako prevádzkovateľa osobných údajov, ako je definovaný nižšie.

Definície:

prevádzkovateľ“ znamená prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ údajov (v zmysle definícií v právnych predpisoch o ochrane osobných údajov).

právne predpisy o ochrane osobných údajov“ znamenajú tieto právne predpisy v platnom rozsahu: (a) vnútroštátne zákony implementujúce smernicu o ochrane údajov (95/46/EHS) a smernicu o ochrane súkromia a elektronických komunikáciách (2002/58/ES), (b) GDPR a (c) akýkoľvek iný podobný vnútroštátny zákon o ochrane súkromia.

osobné údaje“ znamenajú akékoľvek osobné údaje (v zmysle definícií v Právnych predpisoch o ochrane údajov) spracované v súvislosti so službami alebo v rámci služieb.

sprostredkovateľ“ znamená spracovateľ údajov alebo sprostredkovateľ (v zmysle definícií v právnych predpisoch o ochrane osobných údajov).

príjemca“ znamená fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný orgán, ktorým sú osobné údaje poskytnuté (ako je podrobnejšie definované v právnych predpisoch o ochrane údajov).

Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov

Ako návštevník nemusíte pri používaní tejto Webovej stránky poskytovať žiadne osobné údaje.

Na základe poverenia prevádzkovateľa osobných údajov, ktorým je Váš zamestnávateľ, spracovávame ako sprostredkovateľ osobných údajov osobné údaje, ktoré nám poskytnete Vy alebo poverený personál prevádzkovateľa prostredníctvom Aplikácie. Účel spracúvania týchto osobných údajov určený prevádzkovateľom je vedenie mzdovej agendy. Osobné údaje sú spracovávané výhradne spôsobom, v rozsahu a po dobu podľa určenia prevádzkovateľa, ktorý tiež sprostredkovateľovi schvaľuje, resp. stanovuje okruh osôb oprávnených pristupovať k osobným údajom, či pravidlá pre tento prístup.

Pre prihlásenie do Aplikácie je tiež nutné poskytnúť nám Vaše užívateľské meno (vo formáte Vašej pracovnej emailovej adresy), heslo a pracovné telefónne číslo, na ktoré bude zaslaná SMS s autorizačným kódom.

Vezmite prosím na vedomie, že na spracúvanie osobných údajov, ktoré nám Vy alebo oprávnený personál prevádzkovateľa poskytne prostredníctvom Aplikácie a na spracúvanie osobných údajov poskytnutých nám za účelom prihlásenia do Aplikácie, sa podieľajú tiež naši dodávatelia služieb technickej infraštruktúry, podpory a zabezpečenia, ktorými sú:

  • Deloitte Advisory & Management Consulting Private Limited Company, so sídlom Dózsa Gy út 84.C., 1068 Budapešť, Maďarsko;
  • Deloitte CZ Services s.r.o., so sídlom Italská 2581/67, 120 00 Prague 2, Česká republika, IČO: 05660904, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 268054;
  • Deloitte CE Business Service Sp. z o.o., so sídlom Al. Jana Pawla II 22, 00-133 Varšava, Poľsko;
  • Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., so sídlom Italská 2581/67, 120 00 Prague 2, Česká republika, IČO: 274 53 634, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 113514;
  • vo vzťahu k telefónnemu číslu spoločnosť ProfiSMS s.r.o., so sídlom Rohanské nábř. 678/29, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 03676307, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 236070, ktorá zaisťuje zasielanie overovacích SMS.

V súlade s poverením prevádzkovateľa a jeho inštrukciami máme zavedené technologické, fyzické, administratívne a procedurálne záruky, ktoré sú v súlade so štandardami prijatými v príslušnom odvetví za účelom ochrany a zaistenia dôvernosti, integrity či dostupnosti spracovávaných osobných údajov. Záruky zabránia neoprávnenému využitiu osobných údajov, neoprávnenému prístupu k osobným údajom či porušeniu zabezpečenia osobných údajov (bezpečnostnému incidentu) v súlade s pokynmi a internými postupmi DCE, ako aj príslušnými Právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Členovia skupiny DCE zapracovávajúci údaje klientov majú tiež certifikáciu ISO 27001 (ISO/IEC 27001 Management bezpečnosti informácii).

Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné pre poskytnutie služby vedenia mzdovej agendy podľa zmluvy, ktorú máme uzatvorenú s prevádzkovateľom ako naším klientom.

Informácie o internetových udalostiach (log information), cookies a webových prezenčných signáloch (web beacons)

Táto stránka zhromažďuje štandardné informácie o internetových udalostiach (tzv. „log information“), vrátane Vašej IP adresy, typu prehliadača a jazyka, času prístupu, ako aj odkazujúcej webovej adresy. Za účelom zaistenia kvalitnej správy tejto Webovej stránky a uľahčenia pokročilej navigácie môžeme my alebo naši poskytovatelia služieb používať taktiež tzv. „cookies“ (malé textové súbory uložené v prehliadači užívateľa) alebo webové prezenčné signály (elektronické obrázky, ktoré týmto webovým stránkam umožňujú počítať návštevníkov, ktorí konkrétnu stránku otvorili, alebo sprístupňujú určité súbory cookies) pre zber súhrnných údajov. Nezhromažďujeme ani neuchovávame žiadne individuálne (nesúhrnné) súbory cookies. Máme prístup výlučne k súhrnným údajom o cookies pre účelu funkčnosti. Ďalšie informácie o tom, ako využívame súbory cookies a ďalšie monitorovacie technológie a ako ich môžete mať pod kontrolou, nájdete v Oznámení o používaní súborov cookies.

Zabezpečenie informácií

Uplatňujeme z obchodného pohľadu rozumné štandardy technického a prevádzkového zabezpečenia všetkých údajov poskytovaných zo strany návštevníkov prostredníctvom tejto Webovej stránky proti neoprávnenému prístupu, zverejneniu, zmene alebo zničeniu. V apríli 2017 získala skupina DCE certifikáciu ISO/IEC 27001 v oblasti systémov riadenia bezpečnosti informácii (Information Security Management System). Certifikácia ISO/IEC 27001 zaisťuje, že všetky pravidlá a postupy skupiny DCE sú v súlade s osvedčenými postupmi („best practice“) a sú naším personálom dodržiavané.

Zmeny vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžeme podľa nášho uváženia čas od času upraviť alebo doplniť. V prípade, že dôjde k zmenám v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov bude vo vzťahu k Vám a Vaším informáciám účinné od tohoto dátumu. Odporúčame Vám pravidelne kontrolovať toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste mali prehľad o tom, akým spôsobom chránime Vaše údaje.

Ochrana osobných údajov detí

Sme si vedomí toho aká dôležitá je ochrana osobných údajov detí v interaktívnom svete internetu. Táto Webová stránka nie je vytvorená ani zámerne necieli na deti mladšie ako 16 rokov. Našim cieľom nie je cielene zhromažďovať alebo uchovávať údaje o jedincoch mladších ako 16 rokov. Avšak prostredníctvom Aplikácie môžu byť také údaje zhromažďované, ak je to nutné za účelom stanoveným prevádzkovateľom (t.j. výhradne za účelom vedenia mzdovej agendy).