Felhasználási feltételek

Utolsó frissítés: 2018. február 28.

A Felhasználási feltételek a https://peopleport.cz domainen is elérhető https://peopleport.deloitte.cz weboldalra vonatkoznak, beleértve a „People Port” alkalmazást is („Alkalmazás”) (együttesen a továbbiakban „Weboldal”).

A Weboldal használatával Ön elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket. Amennyiben nem fogadja el a jelen Felhasználási feltételeket, úgy Ön nem használhatja a jelen Weboldalt, és haladéktalanul meg kell szakítania a Weboldallal létesített kapcsolatot.

A Deloitte Central Europe (“DCE”) a Deloitte Central Europe Holdings Ltd. (“DCEHL”) cégcsoportba szerveződött társaságok regionális szervezete, ami a Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”) tagvállalata. A szolgáltatásokat a DCEHL leány- és tagvállalatai nyújtják, amelyek különálló és független jogi személyek. Magyarországon a DCEHL következő tagvállalatai működnek: Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Kft, Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., Deloitte CRS Kft és Deloitte Legal Erdős és Társai Ügyvédi Iroda (együttesen: „ Deloitte Magyarország ”).

A "Deloitte Csoport" kifejezés a Deloitte Touche Tohmatsu Limitedre, a DTTL tagvállalataira, valamint azok kapcsolt vállalkozásaira utal.

A weboldal üzemeltetője a Deloitte CZ Services s.r.o., székhelye: Italská 2581/67, 120 00 Prague 2, Cseh Köztársaság, cégjegyzékszám: 05660904, a prágai cégbíróság által vezetett cégjegyzékbe bejegyzett társaság (C szekció, 268054).

A Weboldal tartalomszolgáltatói („Weboldal szolgáltatója”) a Deloitte CRS Kft. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C, Magyarország; cégjegyzékszáma: 01-09-975176, a Fővárosi Törvényszék cégbíróságán bejegyzett társaság és annak alvállalkozója, a Bipros Kft. (székhelye: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23., Magyarország; cégjegyzékszám: 01-09- 928946; a Fővárosi Törvényszék cégbíróságán bejegyzett társaság) (al-adatfeldolgozó) („mi”). Bár a jelen Felhasználási feltételek a Deloitte Csoport egyéb tagvállalataira is tartalmazhatnak hivatkozást, a jelen Felhasználási feltételek kizárólag az Ön és a fent megjelölt két társaság közötti kapcsolatra érvényesek, az említett tagvállalatokra nem.

Adatvédelmi nyilatkozat

Az Ön által megadott személyes adatokat cégünk Adatvédelmi nyilatkozatával és Süti szabályzatával összhangban dolgozza fel, amelyek a hivatkozásokra kattintva tekinthetők meg. Ön ezúton elfogadja, hogy az Ön által megadott személyes adatokat Adatvédelmi nyilatkozatunkkal és Süti szabályzatunkkal összhangban kezeljük, amelyek a hivatkozásokra kattintva tekinthetők meg.

Szellemi tulajdonjogok, a Deloitte elnevezésének, illetve logójának használati tilalma

A jelen Weboldalt és annak tartalmát az Egyesült Államok, illetve más országok szerzői jogi törvényei védik. A Deloitte és a jogtulajdonosok minden, a jelen Felhasználási feltételekben kifejezetten meg nem említett jogot is fenntartanak.

A "Deloitte", "Touche", "Tohmatsu", "Deloitte Touche Tohmatsu" és "Deloitte & Touche" kifejezések, a Deloitte logó, a felsoroltak más nyelvű változatai, valamint a jelen Weboldalon megjelenő bizonyos termékelnevezések (a továbbiakban együttesen: "a Deloitte védjegyei") a Deloitte Csoport tagvállalatainak védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei. A Deloitte védjegyei sem önmagukban, sem más kifejezésekkel, illetve grafikai elemekkel együtt nem használhatók fel semmilyen sajtóközleményben, reklámban, illetve egyéb promóciós vagy marketinganyagban vagy médiumon, akár írott, akár szóbeli, elektronikus, vizuális vagy egyéb formában, kivéve, ha a jelen Felhasználási feltételek ezt kifejezetten lehetővé teszik, vagy ha erre a szóban forgó védjegy tulajdonosa írásban kifejezetten engedélyt ad.

A jelen Weboldalon szereplő, más felek védjegyeire tett utalások csupán az azonosítás célját szolgálják, és nem utalnak arra, hogy ezek a felek jóváhagyták a jelen Weboldalt, illetve annak tartalmát. A jelen Felhasználási feltételek semmilyen jogot nem biztosítanak az Ön számára más felek védjegyeinek használatára.

Felelősségkorlátozás

TEKINTETTEL ARRA, HOGY A JELEN WEBOLDALON KERESZTÜL BIZONYOS SZOLGÁLTATÁSOKAT NYÚJTUNK, ILLETVE EZ A WEBOLDAL TESZI LEHETŐVÉ SZOLGÁLTATÁSAINK NYÚJTÁSÁT, FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOKAT A MEGBÍZÓVAL („ÜGYFÉL”) KÖTÖTT SZERZŐDÉSBEN FOGLALT FELTÉTELEK ALAPJÁN NYÚJTJUK. A SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN KIZÁRÓLAG AZ ÜGYFÉLLEL SZEMBEN VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET, ÉS HARMADIK FELEKKEL SZEMBEN AKKOR SEM, HA HASZNÁLJÁK A JELEN WEBOLDALT.

A JELEN WEBOLDAL A MINDENKORI HASZNÁLAT IDŐPONTJÁBAN MEGLÉVŐ ÁLLAPOTÁBAN, ANNAK ESETLEGES HIBÁIVAL VAGY HIÁNYOSSÁGAIVAL EGYÜTT BIZTOSÍTOTT, ÉS NEM TESZÜNK SEMMILYEN KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS JOGNYILATKOZATOT, ILLETVE NEM VÁLLALUNK GARANCIÁT A WEBOLDALLAL KAPCSOLATBAN. A DELOITTE MAGYARORSZÁG NEM VÁLLAL GARANCIÁT A JELEN WEBOLDAL BIZTONSÁGOSSÁGÁÉRT, HIBÁTLANSÁGÁÉRT, VÍRUSMENTESSÉGÉÉRT, KÁRTÉKONY SZOFTVEREKTŐL VALÓ MENTESSÉGÉÉRT, ILLETVE BÁRMILYEN MINŐSÉGI KRITÉRIUMNAK VALÓ MEGFELELÉSÉÉRT, KIVÉVE, HA AZ AZ ÜGYFÉLLEL KÖTÖTT SZERZŐDÉSBEN MÁSKÉNT SZEREPEL. KIZÁRUNK MINDEN HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A SZOLGÁLTATÁSOK PIACKÉPESSÉGÉRE VAGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÁRA, JOGTISZTASÁGÁRA, MEGFELELŐSÉGÉRE, BIZTONSÁGÁRA ÉS PONTOSSÁGÁRA VONATKOZÓ GARANCIÁKAT.

ÖN A JELEN WEBOLDALT KIZÁRÓLAG A SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA, ÉS TELJES MÉRTÉKBEN FELELŐSSÉGET VÁLLAL A FELHASZNÁLÁSBÓL EREDŐ KÁROKÉRT, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A SZOLGÁLTATÁS MEGHIÚSULÁSÁBÓL, ILLETVE ADATVESZTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÁROKAT. A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK KAPCSÁN AZ ÜGYFÉL FELÉ VÁLLALT FELELŐSSÉGET KIVÉVE, A JELEN WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS, ILLETVE ABBÓL EREDŐ BÁRMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, JÁRULÉKOS, KÖVETKEZMÉNYES, BÜNTETŐ JELLEGŰ VAGY BÁRMILYEN EGYÉB KÁRÉRT - LEGYEN AZ SZERZŐDÉSES, JOGSZABÁLY SZERINTI VAGY MAGÁNJOGI (PÉLDÁUL GONDATLANSÁGBÓL FAKADÓ) - A DELOITTE MAGYARORSZÁG NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE, MÉG ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA TUDATÁBAN VOLTUNK, ILLETVE TUDATÁBAN KELLETT VOLNA LENNÜNK ANNAK, HOGY A KÁROK BEKÖVETKEZHETNEK.

A JELEN WEBOLDALON SZEREPLŐ HIVATKOZÁSOK EGY RÉSZE HARMADIK FELEK ÁLTAL ÜZEMELTETETT OLDALAKRA, TARTALMAKRA, ILLETVE ESZKÖZÖKRE MUTAT, AMELYEK NEM TARTOZNAK AZ ELLENŐRZÉSÜNK ALÁ; EZ ÉRVÉNYES TÖBBEK KÖZÖTT A DELOITTE CSOPORT MÁS SZERVEZETEI, ILLETVE AZOK ALKALMAZOTTAI ÁLTAL ÜZEMELTETETT EGYÉB WEBOLDALAKRA IS. A FENTIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL NEM TESZÜNK SEMMILYEN KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS JOGNYILATKOZATOT, ILLETVE NEM VÁLLALUNK GARANCIÁT AZ ILYEN JELLEGŰ WEBOLDALAKKAL, TARTALMAKKAL, ILLETVE ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATBAN, ÉS AZ ILYEN JELLEGŰ WEBOLDALAKRA, TARTALMAKRA, ILLETVE ESZKÖZÖKRE MUTATÓ HIVATKOZÁSOKNAK A JELEN WEBOLDALON TÖRTÉNŐ ELHELYEZÉSE NEM ÉRTELMEZENDŐ ÚGY, HOGY EGYETÉRTÜNK AZOK TARTALMÁVAL.

A FENTI FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁSOK NEM KIZÁRÓLAG RÁNK VONATKOZNAK, HANEM ÖSSZES ALKALMAZOTTUNKRA, ILLETVE A DELOITTE CSOPORT MINDEN MÁS SZERVEZETÉRE ÉS AZOK ALKALMAZOTTAIRA IS.

A FENTI FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁSOK A TÖRVÉNY ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN ALKALMAZANDÓK, LEGYEN SZÓ SZERZŐDÉSES, JOGSZABÁLY SZERINTI VAGY MAGÁNJOGI (PÉLDÁUL GONDATLANSÁGBÓL FAKADÓ) FELELŐSSÉGRŐL.

A tartalom felhasználása, korlátozások

A jelen Weboldal tartalmát csak az általunk az ügyféllel kötött szerződésnek megfelelő módon használhatja fel. Különösképpen nem oszthatja meg a jelen Weboldal tartalmát harmadik felekkel jóváhagyásunk nélkül.

Az Alkalmazás használatán kívül Ön nem jogosult a jelen Weboldal részét képező semmilyen szoftver, saját fejlesztésű folyamat, illetve technológia lemásolására vagy felhasználására.

A jelen Weboldal megnyitása és használata során Önnek be kell tartania a vonatkozó jogszabályokat.

További szerződési feltételek

Amennyiben a jelen Felhasználási feltételek bármely pontja egy adott jogrend szerint érvénytelenné vagy végrehajthatatlanná válik, úgy (i) az érintett pontokat oly módon kell átfogalmazni, hogy az adott jogrend szerint a lehető legpontosabban tükrözzék az érintett pontok eredeti szándékát, a jelen Felhasználási feltételek többi pontja pedig változatlanul érvényben marad, továbbá (ii) minden más jogrend szerint a jelen Felhasználási feltételek minden pontja változatlanul érvényben marad.

A jelen Felhasználási feltételeket bármikor saját belátásunk szerint módosíthatjuk. A módosított Felhasználási feltételek a Felhasználási feltételek hivatkozás alatt (ezen az oldalon, amelyet Ön éppen megtekint), vagy a jelen Weboldalon belül máshol tekinthetők meg. Ezek a módosítások közzétételkor válnak Önre nézve kötelező érvényűvé, kivéve, ha erről kifejezetten másként rendelkezünk. A módosított Felhasználási feltételeket a jelen Weboldalon tekintheti meg, és az Ön felelőssége, hogy a változtatásokkal tisztában legyen. Azzal, hogy Ön a jelen Weboldalt a jelen Felhasználási feltételek módosítását követően is meglátogatja, Ön elfogadja a módosított Felhasználási feltételeket.